travesti | ankara travesti
ankara travesti ankara travesti

Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi
Kiralama Sözleşmesi

* Araç müşteride iken doğacak kazalardan dolayı tamirde kaldığı günler için, Araç müşterinin borcundan dolayı icra mercilerince el konulması durumunda, Aracın müşteride iken çalınması durumunda, Aracın müşteri sözleşme bitiminde teslim olmaması durumundaaracın faal olarak tarafımıza teslimine kadar geçecek her gün için aracı kiraladığı bedel üzerinden araç kiralama bedelini ödemeyi kabul eder. Araçlarda Rent a car kaskosu mevcuttur. Araçlardaki kaza sonucu oluşacak olan Hasar ve değer kayıplarını aracı kiralayan ödenmekle yükümlüdür. Rentacar firmasından izin alınmaksızın Kiralanan Araç Rentacar Firmasının bulunduğu ilin dışına çıkamaz, Çıkarılması durumunda Rentacar firması neden göstermeksizin kiraladığı aracı geri alma veya araç kira fiyat farkı uygulama hakkına sahiptir.

1- Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya önceden saptanan ve sözleşmeden belirtilen süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamkla, aracı hasarsız, faal vaziyette, yedeğiyle birlikte beş lastiği ilgili belgeleriyle teslim aldığını aksi bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiracı kira süresini uzatmak istediği takdirde en az 12 saat öncesinden haber vermek zorundadır. Kira süresi bitiminden itibaren kiracı 12 saat içinde kiralayana haber vermez ise aracın iadesi için yasal işlem yapılır.
2- Kiracı aşağıda sayılan durumlarda hiç bir şekilde aracın kullanılmayacağını öncelikle kabul taahhüt eder.
2.1.- Gümrük yasaları T.C. Kanunları ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanunu işlerde
2.2.- Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında
2.3.- Yarış hız denemesi ralli veya motorlu sporlarla trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
2.4.- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında ve Alkol ve uyuşturu madde etkisi altında
2.5.- Ödeme ne şekilde olursa olsun ister sözlü ister yazılı sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu veya eşya taşınmasında
2.6.- Aracı ivazlı veya ivazsız olarak kendisine veya kontratta yazılı olanlardan başkasına kullandırma veya kiralamada
3- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının en az 18 yaşını doldurmuş olması ve yerli ya da uluslar arası sürücü belgesi ibrazı gerekir
4- Kiralayan izni olmaksızın kiracı 3. kişilere kullandıramaz. Bu durumda kiralanan aracı kullanacak olan 3. kişi bizzat gelerek kimlik adres ve sürücü belgesine ilişkin bilgileri sözleşmeye kayıt ettirmeye ve sözleşmeyi imzalamaya mecburdur.
5- Kiracı şehir dışında kiralanan aracı güvenliği sağlanacak şekilde kapalı ve kilitli bir şekilde bırakmakla yükümlüdür. Aracın çalınması halinde 45 gün içinde araç bulunursa bulunduğu tarihteki günlük ücret 45 gün içinde bulunamazsa aracın rayiç bedeli kiracıdan tahsil edilir.
6- Kiracı aracı kiralayana teslim anında araca ait resmi belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, sigorta poliçesi, plakalar vs.) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait harcamalar kiracıya aittir ve kiracı bunu peşin olarak kabul eder.
7- Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelebilecek hasar kiracıya ait olup aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.
8- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak sorumlulukları bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayana peşinan ibra etmiş sayılır.
9- Yakıt ücreti kiralayan aitti. Araç dönüşteki yakıt fazlası için müşteriye para iadesi yapılamaz. Yakıt eksiği durumunda eksik yakıt ücreti müşteriden alınır.
10- Kiracı kiralayanın izni olmadan aracı yurt dışına çıkaramaz
11- Bir günlük kira süresi 24 saat, haftalık kira süresi 7 gün, aylık kira süresi 30 gündür. Uzatmalar büroya gelinip yeni sözleşme imzası şartı ile kabul edilir. Geciken her saat için günlük ücretin 1/3ü kadar gecikme zammı alınır.
12- Kiralayan iş bu sözleşmeyi hiç bir şekilde sebep göstermeksizin tazminat ödemek zorunda olmaksızın dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
13- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.
14- Her halukarda kiracı veya kiralayan şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takiminde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oranda paylaşılacaktır.
15- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenir.
16- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğacak hakları ya da aracı içindeki donanım, devir ve temlik edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık kiralayana derhal aracın geri verilmesi herhangi bir sebep göstermeden ve herhangi bir ödeme yapılmadan talep hakkı verilir.
17- Kira süresi içinde aracın bakım-onarım sorumluluğu ve masrafları kicıya aittir.
18- Ödeme; Kiracı kira ücretini peşin (Nakit ve Kredi kartıyla) yapacaktır. Kira tutarının %40 fazlası depozit olarak kiracı tarafından kiralayana ayrıca ödenecek, araç dönüşünde kiracıya iade edilecektir. Depozit ................... TL den az olamaz, ödeme baz olarak TL'dir. Karşılğında resmiz kur üzerinden hesaplanacak döviz ile ödenebilir.
19- Kira süresinin uzatılması durumunda kiracı kilayanın banka hesabına havale yapacak veya bizzat gelip uzatma ücreti ve depozit farkını ödeyecektir. Kiralayan araçlarını Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası" ile sigortalamıştır. Bu sigorta döneminde kira bedeli aracın tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı limitlerle sınırlıdır. Bu miktarın üzerindeki her türlü sorumluluk (maddi, bedeni, manevi zararlar vb) kiracıya ait olup poliçedeki limitler üstünde bir ödeme yapmak zorunda kalan kiralayan kiracıya rücu hakkında haizdir.
20- Kaza Halleri; Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlardan olayın oluş biçimini ayrıntılı şekilde belirtilen kaza raporu ve tespit zaptı, tam teşekküllü hastaneden alınmış alkol raporu ile şahit ismi ve adresi ile benzeri bilgileri, kiracı kiralayana en geç 24 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. Kiracı ne olursa olsun araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında, kiralayan her zaman zararını kiracıdan talep hakkını muhafız tutar. Araçtan feazs malzemelerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar vs.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğundadır.Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veye geçerli ehliyete sahip olmayan sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebebiyet verdiği kazalardan doğrudan kiracı sorumludur. Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiili ihmalinden sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücü hakkına sahiptir. KİRACI, KAZA HALİNDE KUSURLU BULUNSUN YA DA BULUNMASIN ARACIN İŞTEN KALDIĞI SÜRE MÜDDETİNDE KİRA ÜCRETİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. Lastik onarımları, far ve cam kırılmaları teminat kapsamı dışındadır. Hasarlı aracın tamiratı, şirketimizin kendi servislerinde yaptırılacak kaza yerinden servise kadar ki nakliye vs. masraflar müşteriye aittir. Şirketimizin servisi dışında başka bir serviste tamirat yapılması durumunda masraflar ve sorumluluk müşteriye aittir. Kaza halinde kiracı hasar bedeni oluşturacak tüm masraftan ve arabanın iş kayıp tazminatını ödemeye mecburdur.
21-- Her ne şekilde olursa olsun aracın hasarını sigorta teminatı dışında kalmasın da veya sigorta şirketinin ödeme yapmaması halinde hasar bedelinin tamamını kiralayan ödemekle yükümlüdür.
22- Kiracı kiraladığı araçta hasar, yangın, sel, deprem, terör ve kaza esnasında kusurlu bulunursa, aracın hasarını yaptırmakla yükümlüdür ve Motorlu Kara Taşıtları kaskosuz olarak kiraya verilmektedir. Sorumluluk kiracıya aittir.
23- Aracın kaza yapması veya kazaya karışması durumunda araç içinde ve dışında ölen kişinin kendi veya ailesine açılacak tazminat ve kan bedeli davası kiracı kişiye aittir.
24- İş bu sözleşme taraflar arasında imza altına alınmakla yukarıdaki 24 maddeyi kiralayan aynen kabul ve beyan etmiş sayılır.

İletişim Bilgileri
0312 315 1 316 : 0507 030 75 75 : info@antaresotokiralama.com : 0312 315 1 316 Ayvalı Mah. Gazze Cad. No : 38 / 2 (Antares Avm Üstü) Etlik- Keçiören Ankara
 
whatsapp